Darmowa wysyłka w Niemczech 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy! Bezpieczny proces płatności Porada telefoniczna: +49 (0) 89 412 09494
0

Twój koszyk jest pusty

Warunki korzystania

1. ogólny
1.1. Poniższe postanowienia umowne (OWH) mają zastosowanie do wszystkiego za pośrednictwem sklepu internetowego Solidmind Group GmbH, Spinnerei 1, 88239 Wangen im Allgäu, e-mail: info@biocbd.de, Tel: +49 (0) 89 412 09494, numer rejestracyjny : HRB 732237, numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z § 27 ustawy o podatku od sprzedaży: DE301262586 (dalej: SPRZEDAWCA) w domenie www.biocbd.de zawiera umowy z klientem (dalej: KLIENT).

1.2. Niniejszy regulamin zawiera szczególne regulacje dla Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu § 14 BGB (dalej: PRZEDSIĘBIORCY). Te specjalne klauzule dotyczące obrotu gospodarczego są oznaczone wyraźnym odniesieniem do PRZEDSIĘBIORCÓW i nie mają zastosowania do transakcji z konsumentami w rozumieniu § 13 BGB (dalej: KONSUMENCI).

1.3. SPRZEDAWCA nie uznaje żadnych odbiegających od ogólnych warunków ogólnych klienta, chyba że SPRZEDAWCA wyraźnie zgodził się na nie na piśmie.

 

2. wniosek

2.1. KLIENT może umieścić żądane artykuły w koszyku, klikając odpowiedni przycisk, a następnie rozpocząć proces składania zamówienia, klikając koszyk. W trakcie składania zamówienia KLIENT musi podać dane kontaktowe potrzebne do wysyłki i płatności oraz sfinalizować zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz”.

2.2. KLIENT może korygować błędy wprowadzane, w szczególności nieprawidłowo umieszczone towary w koszyku, wpisując w koszyku żądaną ilość i korzystając z udostępnionych przycisków. W procesie składania zamówienia KLIENT może poprawić błędy podczas wprowadzania danych na różnych etapach, przechodząc do odpowiedniego kroku za pomocą przycisków „Dalej” i „Wstecz” w przeglądarce.

2.3. Prezentacja produktów w sklepie internetowym SPRZEDAWCY jest jedynie niewiążącym zaproszeniem KLIENTA do złożenia zamówienia Składając zamówienie KLIENT składa wiążącą ofertę zawarcia umowy na towary znajdujące się w koszyku. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną. Automatyczne potwierdzenie zamówienia w systemie sklepu nie skutkuje jeszcze stosunkiem umownym. SPRZEDAWCA przyjmie ofertę KLIENTA po sprawdzeniu stanu magazynowego poprzez osobne oświadczenie o przyjęciu towaru drogą mailową lub wysyłając towar w terminie 5 dni lub 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Umowa kupna zostaje zawarta wyłącznie na podstawie tego oddzielnego oświadczenia o przyjęciu lub z chwilą odbioru towaru w wyżej wymienionym terminie. Fakturowanie jest równoznaczne z oświadczeniem o akceptacji.

2.4. Umowa kupna zawierana jest z firmą Solidmind Group, Spinnerei 1, 88239 Wangen im Allgäu. 

2.5. Językiem umowy jest niemiecki.

 

3. Przechowywanie tekstu umowy
Treść umowy zapisuje SPRZEDAWCA. Dane zamówienia zostaną przesłane do KLIENTA oddzielnie w formie tekstowej (e-mail). Regulamin można również wyświetlić i wydrukować w sklepie internetowym.

 

4. wycofanie
4.1. KONSUMENTOM zasadniczo przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Przepisy prawne dotyczące wszelkich istniejących praw do odstąpienia od umowy są zawarte wyłącznie w polityce anulowania, z której KLIENT może skorzystać w trakcie składania zamówienia.

4.2. PRZEDSIĘBIORCY nie mają prawa odstąpienia od umowy.

 

5. Ceny i koszty wysyłki
5.1. Obowiązują ceny obowiązujące w dniu zamówienia, podane w sklepie internetowym.

5.2. Ceny wyświetlane w sklepie internetowym są podane w euro i zawierają ustawowy podatek VAT.

5.3. Ceny podane w sklepie internetowym nie obejmują kosztów przesyłki za opakowanie i koszty wysyłki. Koszty wysyłki są obliczane dynamicznie podczas procesu składania zamówienia i wyświetlane w podglądzie koszyka przed złożeniem zamówienia.

5.4. W przypadku wszystkich zamówień / dostaw za granicę opłata za wysyłkę wg na podstawie tabeli kosztów wysyłki dostępnej w sklepie internetowym. Zryczałtowane koszty wysyłki dla przesyłek międzynarodowych można również zobaczyć w koszyku przed wysłaniem zamówienia.

5.5. W indywidualnych przypadkach dodatkowe podatki (np. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego) i / lub cła (np. Cła) mogą być płatne przez KLIENTA w przypadku dostaw transgranicznych.

 

6. Warunki płatności
6.1. SPRZEDAWCA akceptuje wyłącznie metody płatności oferowane w sklepie internetowym podczas składania zamówienia. KLIENT wybiera preferowaną formę płatności spośród dostępnych metod płatności.

6.2. W przypadku dostawy za przedpłatą przelewem bankowym, KLIENT jest zobowiązany do przekazania sprzedawcy ceny zakupu wraz z wszelkimi kosztami dostawy i wysyłki przed dostawą. Dostawa następuje po wpłynięciu pełnej kwoty faktury na konto SPRZEDAWCY.

6.3. W przypadku zakupu na konto kwotę faktury należy wpłacić na konto SPRZEDAWCY po upływie 10-dniowego terminu płatności.

6.4. W przypadku płatności przelewem natychmiastowym KLIENT musi posiadać aktywowane konto bankowości internetowej z procedurą PIN / TAN. Na koniec procesu składania zamówienia KLIENT zostaje przekierowany na stronę internetową dostawcy płatności SOFORT GmbH i poproszony o wpisanie swojego numeru konta, kodu banku, PIN i TAN we wstępnie wypełnionym formularzu (dane bankowe, kwota przelewu, cel). Zaraz potem transakcja jest potwierdzana KLIENTOWI. 

6.5. KLIENCI, którzy są PRZEDSIĘBIORCAMI w rozumieniu § 14 BGB są uprawnieni do potrącenia tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne zostały prawomocnie ustalone, są bezsporne lub zostały uznane przez SPRZEDAWCĘ lub roszczenia przeciwstawne opierają się na tym samym stosunku prawnym. Ten zakaz kompensowania nie dotyczy KLIENTÓW, którzy są KONSUMENTAMI w rozumieniu art. 13 BGB.

 

7. Warunki dostawy i wysyłki - informacja o wyliczeniu terminu dostawy
7.1. O ile nie uzgodniono inaczej z KLIENTEM, towar dostarczany jest drogą wysyłki na adres dostawy wskazany przez KLIENTA w zamówieniu.

7.2. Czas dostawy jest określony oddzielnie dla danego artykułu lub w opisie produktu na stronie artykułu.

7.3. Termin dostawy wskazany na stronie artykułu rozpoczyna się od wpłaty z góry w dniu roboczym po otrzymaniu polecenia zapłaty od KLIENTA do banku przekazującego lub w przypadku wszystkich innych metod płatności w dniu roboczym po dniu zawarcia umowy.

7.4. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się stanu rzeczy sprzedanej w przypadku dostaw do PRZEDSIĘBIORCY przechodzi na samego przedsiębiorcę lub na osobę upoważnioną do jej odbioru, w przypadku sprzedaży pocztą, odpowiedniej osobie przewozowej. W przypadku dostaw do KONSUMENTÓW niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania towaru Konsumentowi zgodnie z art. 446 niemieckiego kodeksu cywilnego. W odniesieniu do przeniesienia ryzyka, przelew jest taki sam, jeśli KLIENT opóźnia się z przyjęciem.

7.5. Zamówienia i dostawy są oferowane tylko do i do Niemiec oraz do krajów wymienionych w sklepie internetowym i / lub w tabeli kosztów wysyłki.

7.6. W przypadku opóźnień w dostawie SPRZEDAWCA niezwłocznie poinformuje o tym KLIENTA.

7.7. Jeżeli przewoźnik odsyła przedmiot zakupu do SPRZEDAWCY, ponieważ dostawa do KLIENTA nie była możliwa, KLIENT ponosi koszty ponownej wysyłki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy KLIENT skorzystał z istniejącego prawa do odstąpienia od umowy równolegle z odmową przyjęcia lub jeśli nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które doprowadziły do ​​niemożności dostawy lub jeśli KLIENT został czasowo uniemożliwiony przyjęcie oferowanej usługi chyba że SPRZEDAWCA z góry zapowiedział mu wykonanie.

 

8. Zastrzeżenie własności
8.1. SPRZEDAJĄCY zachowuje własność sprzedanego towaru do czasu pełnej zapłaty ceny zakupu.

8.2. Towary objęte zastrzeżeniem własności nie mogą być zastawione przez KLIENTA na rzecz osób trzecich przed całkowitym uregulowaniem zabezpieczonych roszczeń, ani też nie mogą być przedmiotem cesji na zabezpieczenie. KLIENT musi niezwłocznie powiadomić SPRZEDAWCĘ na piśmie, jeśli iw zakresie, w jakim osoby trzecie mają dostęp do towarów SPRZEDAWCY.

8.3. W przypadku naruszenia przez KLIENTA umowy, w szczególności braku zapłaty ceny kupna, SPRZEDAWCA jest uprawniony do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi oraz do żądania zwrotu towaru na podstawie zastrzeżenia własności i odstąpienia od umowy. Jeżeli KLIENT nie zapłaci należnej ceny zakupu, SPRZEDAWCA może dochodzić tych praw tylko wtedy, gdy KLIENTOWI uprzednio bezskutecznie wyznaczył rozsądny termin płatności lub jeśli taki termin jest zbędny zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

9. Gwarancja / odpowiedzialność za wady / obowiązek zgłoszenia
9.1. Uprawnienia w przypadku wad zakupionego przedmiotu wynikają z przepisów ustawowych.

9.2. Roszczenia z tytułu wad składane przez PRZEDSIĘBIORCÓW, którzy są kupcami w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), wymagają, aby w ciągu 377 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, zgodnie z § 14 niemieckiego kodeksu handlowego, należycie wypełnili swoje obowiązki w zakresie kontroli i reklamacji. Obowiązek powiadomienia nie dotyczy KLIENTÓW będących KONSUMENTAMI w rozumieniu art. 13 BGB.

9.3. Okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad przez PRZEDSIĘBIORCÓW wynosi 12 miesięcy, licząc od przejścia ryzyka na PRZEDSIĘBIORCA. To skrócenie gwarancji nie dotyczy KLIENTÓW będących KONSUMENTAMI w rozumieniu art. 13 BGB.

 

10. odpowiedzialność

10.1. Roszczenia KLIENTA o odszkodowanie lub zwrot daremnych kosztów względem SPRZEDAWCY mają podstawę poza prawem rękojmi, niezależnie od charakteru prawnego roszczenia na podstawie niniejszych przepisów.

10.2. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY - z jakichkolwiek powodów prawnych - jest wykluczona, chyba że przyczyną szkody jest umyślne i / lub rażące zaniedbanie ze strony SPRZEDAWCY, jego pracowników, jego przedstawicieli lub zastępców. W zakresie, w jakim odpowiedzialność SPRZEDAWCY jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli lub pomocników SPRZEDAWCY. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona (punkt 14 ProdHG).

10.3. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody powstałe w wyniku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, które powstały w wyniku umyślnego, rażącego niedbalstwa lub niedbalstwa naruszenia obowiązków SPRZEDAWCY lub przedstawiciela ustawowego lub zastępcy SPRZEDAWCY.

10.4. Jeżeli SPRZEDAWCA naruszy w wyniku zaniedbania istotne zobowiązanie umowne, tj. Zobowiązanie, którego wypełnienie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy (istotne zobowiązanie umowne lub zobowiązanie podstawowe), odpowiedzialność ponosi się za szkodę występującą typowo, tj. Za szkodę zaistniałą należy się zwykle spodziewać w ramach zamówienia. Istotnym zobowiązaniem umownym lub kardynalnym w powyższym znaczeniu jest takie, którego wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie niniejszej umowy i na którego spełnieniu KLIENT regularnie ufa i może polegać.

 

11. Przechowywanie i ochrona danych

Nasze przepisy dotyczące ochrony danych obowiązują wyłącznie w naszym Polityka prywatności i plików cookies może być znaleziony.

 

12. przepisy końcowe
12.1. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa sprzedaży ONZ.

12.2. W przypadku KONSUMENTÓW, którzy nie zawierają umowy w celach zawodowych lub handlowych, powyższy wybór prawa dotyczy tylko w zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym KONSUMENT ma miejsce zwykłego pobytu, nie ulega cofnięciu.

12.3. Jeśli KLIENT jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba SPRZEDAWCY pod numerem 88239 Wangen im Allgäu.

12.4. To samo dotyczy sytuacji, gdy KLIENT jest przedsiębiorcą i nie ma ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub jeśli jego miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu nie jest znane w momencie wniesienia powództwa. Nie ma to wpływu na uprawnienia SPRZEDAWCY do odwołania się do sądu w innym miejscu jurysdykcji prawnej.